Đá xuyên sáng là gì mà có khả năng khuếch tán ánh sáng ra xung quanh?...